Innkalling til årsmøte 2021 i Storm Bergen Cheerleading

Tid: Onsdag 26. mai 2021 klokken 2100.

Sted: Teams (digitalt møte – se link nedenfor)

Jamfør tidligere utsendt varsel, og i henhold til vedtektene for Storm Bergen Cheerleading avholdes ordinært årsmøte onsdag 26. mai klokken 2100. Årsmøtet avholdes som digitalt møte på Microsoft Teams. Idrettens office 365 løsning benyttes for avvikling av møtet, i tråd med Norges Idrettsforbund sin tilrettelegging for digital gjennomføring av møter.

Årsmøtet gjennomføres med saker i henhold til vedtektene:

1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

2.      Velge dirigent(er).

3.      Velge protokollfører(e).

4.      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.      Godkjenne innkallingen.

6.      Godkjenne saklisten.

7.      Godkjenne forretningsorden.

8.      Behandle idrettslagets årsberetning.

9.      Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.     Behandle forslag og saker.     

11.     Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.     Vedta idrettslagets budsjett.

13.     Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.     Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett      

Varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Delta på møtet ved å trykke på følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFmY2ZjYTEtZWViMC00NWVhLTkxM2YtMTQ3ODdiZDcxZGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22be94c1cf-3556-43c3-bbc2-72220610f3f2%22%7d